Polityka bezpieczeństwa

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SERWISU „DORADCA HIPOTECZNY”

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom i Gościom oraz wyjaśnienia potrzeby, konieczności i zasad przetwarzania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących Użytkowników, Serwis wprowadza politykę prywatności (dalej: „Polityka Bezpieczeństwa”) o następującej treści:
 
§ 1
Postanowienia Ogólne
 1. Wszystkie określenia pisane wielką literą, a niezdefiniowane inaczej mają znaczenie nadane im w treści Regulaminu Serwisu „Doradca Hipoteczny” dostępnego tutaj: Regulamin Serwisu.
 2. Serwis jest własnością i jest utrzymywany przez Finhouse.
 3. Finhouse jest administratorem danych przetwarzanych w Serwisie.
 4. FInhouse dokłada wszelkich starań, aby zachować poufność i prywatność dostarczonych informacji. Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa formułuje bieżące zasady i polityki dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych i innych informacji poufnych otrzymanych od Użytkowników i Gości bezpośrednio lub pośrednio, w takim wymiarze, w jakim chroni je prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w zgodzie z:
  1. Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
  2. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 5. Na potrzeby Polityki Bezpieczeństwa:
  1. „Dane Osobowe” - są to wszelkie dane, pozwalające na zidentyfikowanie osoby w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych;
  2. „Informacje Poufne” – są to wszelkie dane finansowe, majątkowe, osobowe i inne, które nie stanowią Danych Osobowych, przekazane przez Użytkowników i Gości, w celu korzystania z Serwisu.
§ 2
Zawartość Serwisu
 1. Serwis umożliwia Użytkownikom i Gościom korzystanie z Serwisu, w związku z czym, przekazują oni Finhouse swoje Dane Osobowe i Informacje Poufne. Dodatkowo, Serwis umożliwia Użytkownikom zakładanie Kont i przechowywanie w Serwisie ich Danych Osobowych i Informacji Poufnych. Szczegółowe zasady działania Serwisu uregulowane są w Regulaminie.
 2. Serwis zawiera dane i informacje objęte prawem autorskim i prawami własności przemysłowej, których kopiowanie lub wykorzystywanie, na zasadach innych niż określone Regulaminie, jest zabronione.
 3. Serwis zawiera znaki towarowe (nazwy handlowe i loga) zastrzeżone zarówno przez Finhouse, jak i firmy i osoby trzecie. Zostały one użyte tylko i wyłącznie w celu identyfikacji firm i przedsiębiorstw, które posiadają prawo do ich używania.
 § 3
Korzystanie z Serwisu
 1. Użytkownicy i Goście są uprawnieni do korzystania z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, zasadami współżycia społecznego i w poszanowaniu dla praw i dóbr osób trzecich oraz prawa własności intelektualnej. Wszyscy Użytkownicy i Goście są zobowiązani do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w tym do niedostarczania przez lub do Serwisu treści o charakterze bezprawnym, a także treści powodujących zachwianie lub przeciążenie Serwisu lub systemów innych podmiotów korzystających z Serwisu. 
 
§ 4
Zbieranie i przetwarzanie Danych Osobowych i Informacji Poufnych. Zabezpieczenia
 1. W związku z udostępnieniem Serwisu, Finhouse korzysta z Danych Osobowych i Informacji Poufnych przekazanych przez Użytkowników i Gości dobrowolnie w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, wskazanych w Regulaminie i Polityce Bezpieczeństwa.
 2. W przypadku przekazania Finhouse jakichkolwiek Danych Osobowych, Użytkownicy i Goście wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Finhouse, w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, dla potrzeb marketingowych (m.in. dostarczanie informacji o nowych ofertach, produktach i usługach) oraz na przekazywanie ich podmiotom trzecim. Jednocześnie, Użytkownicy wyrażają zgodę na przekazywanie im materiałów reklamowych, ofert i innych informacji od podmiotów współpracujących z Finhouse oraz do przekazywania im materiałów na temat innych usług świadczonych przez Finhouse.
 3. W przypadku przekazania Finhouse Informacji Poufnych, Użytkownicy i Goście wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Finhouse, w celu związanym ze świadczeniem usług Serwisu i w celach reklamowych oraz marketingowych, w tym w szczególności na przekazanie ich podmiotom współpracującym z Finhouse oraz przekazywanie Gościom i Użytkownikom informacji o ofertach i usługach świadczonych przez Finhouse oraz jego partnerów, dobranych na podstawie wprowadzonych przez Gości i Użytkowników Informacji Poufnych i Danych Osobowych.
 4. Finhouse przetwarza Dane Osobowe i Informacje Poufne z poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych. Finhouse podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów Danych Osobowych i Informacji Poufnych powierzonych mu do przetwarzania, w tym w szczególności:
  1. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych i Informacji Poufnych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną;
  2. zabezpiecza Dane Osobowe i Informacje Poufne przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
  3. prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania Danych Osobowych i Informacji Poufnych oraz środki, o których mowa powyżej;
  4. wyznaczył administratora bezpieczeństwa informacji, który jest odpowiedzialny za nadzór nad procesem przetwarzania Danych Osobowych i Informacji Poufnych;
  5. do przetwarzania Danych Osobowych i Informacji Poufnych dopuszcza wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie;
  6. zapewnia kontrolę nad tym, jakie Dane Osobowe I Informacje Poufne, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane;
  7. prowadzi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania Danych Osobowych i Informacji Poufnych.
 5. Dane Osobowe i Informacje Poufne są przetwarzane i wykorzystywane w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, w szczególności w celu:
  1. umożliwienia korzystania z Serwisu;
  2. informowania Użytkowników o nowych produktach i usługach związanych ze Serwisem;
  3. prowadzenia właściwej obsługi Użytkowników i administrowania ich danymi;
  4. badań rynku i badań statystycznych prowadzonych dla potrzeb funkcjonowania Serwisu;
  5. administrowania Serwisem, poprawy jego funkcjonalności i podniesienia jakości świadczonych usług;
  6. przekazywania informacji i materiałów reklamowych związanych z Serwisem.
   Dodatkowo Dane Osobowe i Informacje Poufne są też przetwarzane w celach marketingowych i reklamowych w szczególności w celu przekazywania Użytkownikom danych o ofertach i usługach oferowanych przez Finhouse lub jego partnerów.
 6. Dane Osobowe i Informacje Poufne przetwarzane są w szczególności podczas:
  1. wyszukiwania Ofert,
  2. procesu Rejestracji,
  3. weryfikacji Użytkownika.
 7. Użytkownicy mają prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikacji, a także usunięcia. W celu wglądu, usunięcia lub modyfikacji Danych Osobowych należy skontaktować się z Serwisem poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres: info@doradcahipoteczny.pl.
 
§ 5
Przekazywanie Danych Osobowych
 1. Finhouse nie będzie sprzedawać ani udostępniać otrzymanych Danych Osobowych i Informacji Poufnych żadnym podmiotom trzecim, z wyłączeniem instytucji państwowych uprawnionych do otrzymywania i przetwarzania tych danych oraz partnerów Finhouse w celu świadczenia usług Serwisu. Pracownicy i partnerzy Finhouse są zobowiązani do zachowania poufności i ochrony Danych Osobowych i Informacji Poufnych na mocy zawartych z nimi umów.
§ 6
Zbieranie danych anonimowych
 1. Finhouse nie rejestruje żadnych prywatnych danych Użytkowników ani Gości udostępnionych lub przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu.
 2. W trakcie korzystania z Serwisu automatycznemu zarejestrowaniu podlegają wyłącznie informacje techniczne, takie jak typ przeglądarki internetowej, system operacyjny, ilość i daty wizyt Użytkownika oraz historia aktywności w Serwisie. Wskazane dane mogą zostać wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych funkcji Serwisu. Wskazane pliki nie zbierają ani nie przetwarzają żadnych Danych Osobowych ani Informacji Poufnych Użytkowników lub Gości.
 4. W Serwisie wyświetlane są pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na stronach Serwisu spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających adres IP Użytkownika lub Gościa, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzysta i w niektórych przypadkach informację o zainstalowaniu dodatku Flash. Na ogół jest to używane do wyświetlania Użytkownikom i Gościom reklam z ich okolicy lub dobierania reklam na podstawie stron, które Użytkownicy odwiedzili wcześniej.
 5. Serwis może wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik cookie, kiedy Użytkownik odwiedza strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkownika (”interest based targeting”). Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które odwiedził Użytkownik. System DART wykorzystuje “informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika”. Istnieje w każdej chwili możliwość wyłączenia tego systemu za pośrednictwem tej strony.
 6. Użytkownik i Gość mogą dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na stronach Serwisu lub stronach reklamodawców Serwisu w opcjach przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall. Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować brak możliwości pełnego wykorzystania opcji Serwisu, między innymi tworzenia i logowania się do Konta.
 7. Dane anonimowe mogą być zbierane także za pośrednictwem dzienników serwerów (logów), w szczególności przez Google oraz inne serwisy stosujące tego rodzaju oprogramowanie.
 8. Serwis może również zbierać dane do lokalizacji Użytkowników i Gości poprzez odpowiednie oprogramowanie (aplikacje) GPS.
§ 7
Zmiany i aktualizacja Danych Osobowych
 1. Użytkownik może w każdym czasie aktualizować swoje Dane Osobowe i Informacje Poufne poprzez skorzystanie z opcji edycji swojego Konta.
 2. Brak aktualizacji Danych Osobowych i Informacji Poufnych przez Użytkownika może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu bądź też całkowicie uniemożliwić dostęp Użytkownika do Usług Serwisu.
 3. Użytkownik może ponosić odpowiedzialność względem Finhouse oraz osób trzecich za szkodę spowodowaną brakiem aktualizacji Danych Osobowych i Informacji Poufnych zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie.
 4. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać od Finhouse informacje na temat przetwarzanych przez niego Danych Osobowych oraz korzystać z wszystkich uprawnień kontrolnych w zgodzie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§ 8
Uwagi i pytania
 1. Wszelkie pytania, uwagi i inne oświadczenia dotyczące Polityki Bezpieczeństwa, Danych Osobowych, Informacji Poufnych lub jakiejkolwiek części Serwisu, należy kierować na adres mailowy Finhouse: info@doradcahipoteczny.pl.
 
§ 9
Postanowienia końcowe
 1. Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2012 roku.
 2. Finhouse może zmienić Politykę Bezpieczeństwa, jeżeli jest to niezbędne w celu podwyższenia jakości oferowanych Usług, dostosowania jej postanowień do nowych lub zmienionych funkcjonalności Serwisu oraz, o ile jest to wymagane przez powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Postanowienia dotyczące zmian w Regulaminie stosuje się odpowiednio.
 3. W sprawach nieuregulowanych Polityką Bezpieczeństwa stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.