Regulamin serwisu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ FINHOUSE SA

§ 1
Przedmiot i zakres regulacji
 
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu Doradca Hipoteczny.
 2. Regulamin sporządzony został na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 3. Regulamin określa w szczególności zakres i rodzaj świadczonych przez Serwis Usług, wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego użytkowania Serwisu, sposoby użytkowania Serwisu, regulacje dotyczące praw własności intelektualnej związanych z Serwisem.
 4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, identyfikacja wizualna, oprogramowanie oraz baza danych, a także poszczególne elementy słowne i graficzne Serwisu, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Finhouse podlegają ochronie prawnej.
§ 2
Definicje
Na potrzeby Regulaminu wprowadza się następujące definicje:
 1. „Bank” – bank, instytucja finansowa lub inna instytucja uprawniona zgodnie z polskim prawem do udzielania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej kredytów hipotecznych oraz dokonywania innych czynności bankowych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 667 z późn. zm.),
 2. „Finhouse” – podmiot, będący właścicielem Serwisu, Finhouse S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 133 lok. 64, 02-304 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000349306, NIP: 7010228263 REGON: 142251054; kapitał akcyjny w wysokości 111.250,00 zł, w całości opłacony,
 3. „Gość” – osoba przeglądająca treści Serwisu, nie posiadająca Konta, bądź nie będąca do niego w danym czasie zalogowana,
 4. „Konto” – konto prowadzone przez Finhouse dla Użytkownika pod indywidualnym loginem, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego aktywności w Serwisie,
 5. „Oferta” – opracowane przez Finhouse zestawienie warunków, na jakich Banki oferują swoim klientom zawarcie umów kredytu hipotecznego oraz powiązanych z nimi ofert produktów bankowych, przygotowane na podstawie informacji i danych udostępnionych przez Banki oraz na podstawie źródeł ogólnodostępnych i doświadczenia Finhouse,
 6. „Pośrednik Finansowy” – przedsiębiorca nie związany z Finhouse, działający na zlecenie Banku lub Użytkownika, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie zajmuje się świadczeniem Usług Pośrednictwa Finansowego,
 7. Rejestracja” – procedura zakładania Konta przez Użytkownika,
 8. „Serwis” – serwis internetowy Doradca Hipoteczny, zamieszczony pod adresem internetowym DoradcaHipoteczny.pl,
 9. „Treści” – wszelkie treści zamieszczane przez Użytkowników i Gości w Serwisie, w tym treści pisemne, graficzne, multimedialne, a w szczególności dane o stanie majątkowym i rodzinnym;
 10. „Umowa” – oznacza umowę pomiędzy Użytkownikiem a Finhouse, zawartą na podstawie Regulaminu,
 11. „Usługi Pośrednictwo Finansowego” – usługi świadczone przez Pośredników Finansowych i Finhouse za pośrednictwem Wewnętrznych Pośredników Finansowych, polegające na pośredniczeniu w zawieraniu umów o korzystanie przez klientów z produktów finansowych oferowanych przez Banki,
 12. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Serwisu, będąc zalogowaną na swoim Koncie,
 13. „Wewnętrzny Pośrednik Finansowy” – pracownik Finhouse, świadczący na zlecenie Banków Usługi Pośrednictwa Finansowego.

 § 3
Korzystanie z Serwisu
 
 1. Serwis może być użytkowany przez Gości i Użytkowników.
 2. Goście nie mają dostępu do wszystkich funkcjonalności Serwisu, a mogą jedynie korzystać z Usługi Wyszukiwania i Usługi Kontaktu. Informacje i dane zamieszczane przez Gości w Serwisie nie będą przechowywane ani archiwizowane.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu.
 4. Finhouse zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi na jego Konto informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Serwisu, nie stanowiących informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Użytkownicy i Goście zobowiązani są do przestrzegania zakazu nadużywania Serwisu oraz zakazu dostarczania przez lub do Serwisu Treści:
  1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa własności intelektualnej w tym prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub naruszających w jakikolwiek inny sposób obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje, w szczególności zawierających przemoc, pornografię, promocję narkotyków i innych nielegalnych substancji, nawołujących do popełniania przestępstw, czy promujących gry hazardowe,
  3. zawierających wirusy komputerowe, „Worms”, „Trojans”, „keyllogers”, czy inne kody źródłowe, pliki, foldery, programy komputerowe szkodliwe dla Serwisu,
  4. powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM),
  5. innych o bezprawnym charakterze.
 6. Finhouse usuwa z Serwisu Treści sprzeczne z prawem i Regulaminem.
 7. Goście związani są postanowieniami Regulaminu w zakresie funkcjonalności Serwisu dla nich przeznaczonych.
 8. Jeżeli Gość lub Użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie Regulaminu, obowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.
 9. Finhouse zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu, mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z Serwisu.
 10. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Finhouse ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia dostępności Serwisu.
 11. Finhouse zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uzyskania zgody Użytkowników, o ile mają one na celu poprawę funkcjonalności Serwisu.

§ 4
Wymagania techniczne
 1. Do użytkowania Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu (zalecane łącze co najmniej 512 kbps) oraz przeglądarki internetowej (zalecane Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome - umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies[KO1] ).
 2. W celu korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu niezbędne może być posiadanie dodatkowego oprogramowania (np. Flash, edytor tekstu, programy obsługujące format PDF itp.).
 3. W celu Rejestracji przyszły Użytkownik musi posiadać indywidualne, aktywne konto e-mail.
 4. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z Internetem, SMS, połączeń telefonicznych) celem korzystania z Usług Serwisu i Usług Użytkowników, ponosi Użytkownik zgodnie z cennikami dostawców, z których usług korzysta.
 5. Finhouse nie dokonuje przeszkolenia Użytkowników i Gości w zakresie korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Użytkownik jest obowiązany uczynić to we własnym zakresie, korzystając w szczególności z narzędzi zamieszczonych w Serwisie („FAQ”, „Help”, itd.)
§ 5
Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Gości i Użytkowników.
 2. Za pośrednictwem Serwisu, Finhouse świadczy następujące usługi:
  1. Usługę Wyszukiwania - obejmującą umożliwienie Gościom i Użytkownikom wprowadzenie swoich danych finansowych i osobowych w celu uzyskania informacji o liczbie Ofert, spełniających zadane przez nich kryteria wyszukiwania;
  2. Usługę Porównywania – obejmującą umożliwienie Użytkownikom zapoznanie się ze szczegółową treścią Ofert spełniających zadane przez nich kryteria wyszukiwania;
  3. Usługę Kontaktu – obejmującą skontaktowanie Użytkowników i Gości z Pośrednikami Finansowymi i Wewnętrznymi Pośrednikami Finansowymi oraz przekazanie Pośrednikom Finansowym i Wewnętrznym Pośrednikom Finansowym Treści zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników i Gości oraz zintegrowanie Konta Użytkownika z systemem wykorzystywanym przez Pośrednika Finansowego lub Wewnętrznego Pośrednika Finansowego, dzięki czemu Użytkownik uzyska na swoim Koncie dostęp do informacji dotyczących podejmowanych przez nich działań i zaawansowania procesu uzyskania kredytu lub zawarcia innej umowy;
  4. zapewnienie narzędzi pozwalających na tworzenie własnych profilów Użytkowników w Serwisie i korzystanie z nich w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 3. Finhouse zastrzega, że Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla konsumentów oraz do użytku osobistego. Użytkownicy i Goście nie są uprawnieni do korzystania z Serwisu w związku z prowadzona działalnością gospodarczą ani zawodową, w tym w szczególności do świadczenia na podstawie Serwisu odpłatnych ani nieodpłatnych usług na rzecz podmiotów trzecich.
 4. W celu skorzystania z Usługi Wyszukiwania Użytkownik lub Gość zobowiązani są do wprowadzenia danych określonych w formularzu zapytania, obejmujących dane finansowe i osobiste, konieczne dla wyszukania dostępnych dla danych kryteriów Ofert. Po wprowadzeniu obowiązkowych danych, Gość lub Użytkownik uzyska informację o ilości Ofert dostępnych dla zadanych kryteriów. W celu zapoznania się z treścią dostępnych Ofert konieczne jest dokonanie Rejestracji w Serwisie.
 5. W celu skorzystania z Usługi Porównywania Użytkownik, poza spełnieniem wymagań dla skorzystania z Usługi Wyszukiwania, musi dokonać Rejestracji i aktywować swoje Konto w Serwisie, zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie. Po wprowadzeniu danych i zalogowaniu się do Serwisu, Użytkownik uzyska dostęp do treści Ofert spełniających zadane przez niego kryteria wyszukiwania.
 6. Użytkownicy oraz Goście mogą na każdym etapie wprowadzania Treści wyrazić chęć kontaktu z pośrednikiem finansowym. W takim wypadku dane Gościa lub Użytkownika zostaną przekazane Pośrednikowi Finansowemu lub Wewnętrznemu Pośrednikowi Finansowemu, który się z nim skontaktuje. Finhouse zastrzega sobie prawo do decydowania o tym, czy dane Użytkownika lub Gościa zostaną przekazane Pośrednikowi Finansowemu, czy Wewnętrznemu Pośrednikowi Finansowemu.
 7. W przypadku, jeśli Użytkownik po zalogowaniu i skorzystaniu z Usługi Porównywania nie skontaktuje się z Pośrednikiem Finansowym ani Wewnętrznym Pośrednikiem Finansowym, Finhouse może kontaktować się z nim telefonicznie, za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub Konta w Serwisie, w celu przypomnienia o możliwości skorzystania z takiej usługi.
 8. Złożenie przez Użytkownika wniosku o skontaktowanie go z pośrednikiem, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie danych Użytkownika zapisanych w Serwisie wybranemu przez Finhouse Pośrednikowi Finansowemu lub Wewnętrznemu Pośrednikowi Finansowemu.
 9. Finhouse zastrzega, że niniejszy Regulamin nie normuje zasad współpracy Użytkownika lub Gościa z Pośrednikami Finansowymi ani Wewnętrznymi Pośrednikami Finansowymi, które uregulowane są każdorazowo na mocy umowy pośrednictwa zawartej bezpośrednio przez strony.
 10. W przypadku przekazania prze Finhouse danych Użytkownika Pośrednikowi Finansowemu lub Wewnętrznemu Pośrednikowi Finansowemu, Finhouse dokonuje integracji Konta Użytkownika z systemem wykorzystywanym przez Pośrednika Finansowego lub Wewnętrznego Pośrednika Finansowego w celu umożliwienia mu śledzenia statusu złożonych przez Pośrednika Finansowego lub Wewnętrznego Pośrednika Finansowego na zlecenie Użytkownika wniosków kredytowych lub wniosków o zawarcie innej umowy z Bankiem.
 11. Serwis zapewnia Użytkownikom korzystanie ze wszystkich swoich funkcjonalności dostępnych dla danej kategorii Użytkowników w dacie jego użytkowania.
 12. Serwis oferuje Użytkownikom w szczególności także następujące usługi:
  1. zapewnienie miejsca w Serwisie w celu przechowywania przez Użytkowników Treści,
  2. zapewnienie narzędzi pozwalających na zmianę i aktualizacji zamieszczonych w Serwisie Treści,
  3. zapewnienie narzędzi pozwalających na śledzenie złożonych przez Pośredników wniosków kredytowych.

 § 6
Rejestracja
 1. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie.
 2. Podczas procesu Rejestracji osoba podaje w szczególności indywidualny login w postaci adresu e-mail, stanowiący narzędzie, za pomocą, którego będzie ona mogła uzyskiwać dostęp do swojego Konta.
 3. Rejestracji może dokonać osoba fizyczna, która zgodnie z jej prawem ojczystym posiada pełną zdolność do czynności prawnych, działająca w charakterze konsumenta, to jest dokonującą czynności nie związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Dokonując Rejestracji, dana osoba oświadcza, że spełnia wymogi, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające ze złożenia nieprawdziwego oświadczenia w tym zakresie.
 5. W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich,
  2. aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta Użytkownika.
 6. W toku Rejestracji Użytkownicy wyrażają zgodę na przekazywanie im materiałów reklamowych, ofert i innych informacji od podmiotów współpracujących z Finhouse oraz do przekazywania im materiałów na temat innych usług świadczonych przez Finhouse.
 7. W celu dokonania Rejestracji należy w sposób zgodny z prawdą wypełnić wszystkie wymagane pola formularza rejestracyjnego i podać swój aktualny, prawdziwy i ważny adres e-mail.
 8. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy go wysłać, klikając odpowiednią opcję.
 9. Finhouse może uzależnić Rejestrację od przedłożenia przez Użytkownika dokumentów uwiarygodniających podane w jej toku przez Użytkownika informacje, w szczególności kopii dowodu tożsamości.
 10. Postanowienia ust. 10 stosuje się odpowiednio, jeżeli w trakcie trwania Umowy Finhouse poweźmie wątpliwości co do tożsamości osoby Użytkownika. W braku przedstawienia odpowiednich dokumentów Finhouse może czasowo zawiesić, a nawet zlikwidować Konto Użytkownika, rozwiązując Umowę
 § 7
Umowa
 1. Po zakończeniu Rejestracji, na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji, zostanie wysłana wiadomość zawierająca link aktywujący Konto oraz pierwsze hasło Użytkownika. Podczas pierwszego logowania do Serwisu Użytkownik musi dokonać zmiany nadanego mu przez Finhouse hasła do jego Konta. Hasło wybrane przez Użytkownika musi składać się z co najmniej 8 znaków, w tym jednej wielkiej litery, jednej małej litery i jednej cyfry.
 2. Z chwilą kliknięcia przez Użytkownika na link aktywujący Konto i dokonania pierwszego skutecznego logowania do Serwisu, dochodzi do zawarcia Umowy z Finhouse.
 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik może odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, składając Finhouse stosowne oświadczenie na piśmie, chyba że rozpocznie użytkowanie Serwisu poprzez pierwsze zalogowanie się do swojego Konta.
 5. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Usług świadczonych przez Spółkę, przez usunięcie swojego Konta z Serwisu.
 6. Umowa może zostać wypowiedziana przez Finhouse w każdym czasie, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego.
 
 § 8
Konto
 1. Korzystanie z Serwisu oraz założenie i prowadzenie Konta w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu loginu i hasła.
 3. Konto nie może być przekazane innemu podmiotowi bez uprzedniej pisemnej zgody Finhouse pod rygorem nieważności.
 4. W razie umożliwienia przez Użytkownika dostępu do jego Konta osobom trzecim, zwłaszcza poprzez udostępnienie loginu i hasła do Konta lub nienależyte zabezpieczenia loginu i hasła przed dostępem osób trzecich, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania tych osób trzecich, jak za działania lub zaniechania własne.
 5. W razie śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych przez Użytkownika, jego następcy prawni winni są zawiadomić Finhouse o zaistniałej sytuacji. Konto ulega usunięciu, jednakże następcom prawnym na ich umotywowany wniosek (wraz z dowodem istnienia następstwa prawnego) mogą zostać przekazane dane Konta, w szczególności login i hasło wyłącznie w celu samodzielnego zlikwidowania Konta.
 6. Konta nieużywane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od dnia ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte. Finhouse wysyła w takim wypadku powiadomienie o możliwości usunięcia Konta na adres e-mail Użytkownika na 7 dni przed planowanym usunięciem Konta. W celu udaremnienia usunięcia Konta przez Serwis Użytkownik musi zalogować się w Serwisie, używając swojego loginu oraz hasła.

 § 9
Oferty
 1. Serwis umożliwia Użytkownikom i Gościom wyszukiwanie Ofert za pomocą wyszukiwarki Finhouse.
 2. Finhouse zastrzega, że sposób prezentacji Ofert dostępnych w Serwisie oraz metodologia weryfikacji zdolności kredytowej stosowana przez wyszukiwarkę są autorskimi produktami Finhouse.
 3. Oferty opracowane są przez Finhouse na podstawie informacji uzyskanych przez Finhouse z ogólnodostępnych źródeł oraz u udostępnianych przez Banki, które nie są przez nie jednak autoryzowane. W związku z tym, Oferty mogą różnić się od aktualnych ofert prezentowanych przez Banki, a decyzje o zdolności kredytowej, udzieleniu kredytu i ostatecznych warunkach kredytowania podejmowane są wyłącznie przez Banki. Różnice takie nie powodują niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy przez Finhouse. Każda z Ofert składa się co najmniej z:[KO2]
 4. Wyszukując Oferty i weryfikując zdolność kredytową, Serwis korzysta z wyszukiwarki kredytów hipotecznych Finhouse opartej na autorskiej metodologii opracowanej przez Finhouse i na podstawie doświadczenia Finhouse, które jednak mogą różnić się od metodologii stosowanej przez Banki.
 5. Finhouse nie gwarantuje, że w przypadku złożenia przez Użytkownika lub Gościa wniosku o udzielenie kredytu lub zawarcie z Bankiem innej umowy, badanie zdolności kredytowej Użytkownika lub Gościa dokonane przez Bank zakończy się pozytywnie, a umowa pomiędzy Użytkownikiem lub Gościem a Bankiem zostanie zawarta.

 § 10
Dane osobowe
 1. Finhouse szanuje dane osobowe Użytkowników.
 2. Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu wykonania Umowy oraz w celach wskazanych w Polityce Bezpieczeństwa.
 3. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie danych osobowych określa Polityka Bezpieczeństwa Serwisu dostępna tutaj.

§ 11
Zobowiązania Użytkowników
 
 1. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu.
 2. Użytkownicy zobowiązują się do podania pełnych, aktualnych i prawdziwych danych podczas Rejestracji oraz dokonywania niezwłocznych ich aktualizacji w razie zaistnienia zmian w tym zakresie.
 3. Doręczenia oświadczeń wiedzy i woli na podane przez Użytkowników dane kontaktowe (adres pocztowy, adres e-mail) korzysta z domniemania skuteczności.
 4. Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z Serwisu wyłącznie w celach prywatnych i nie mogą wykorzystywać go pośrednio lub bezpośrednio do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym do świadczenia odpłatnie lub nieodpłatnie jakichkolwiek usług.

 § 12
Procedura zgłoszenia naruszeń
 1. W razie stwierdzenia, że jakiekolwiek Treści zamieszczone przez Użytkowników w Serwisie naruszają prawo, a to w szczególności prawa własności intelektualnej lub dobra osobiste osób trzecich albo też sprzeczne są z Regulaminem, każdy Użytkownik lub Gość może dokonać zgłoszenia tego faktu do Finhouse poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@doradcahipoteczny.pl lub za pośrednictwem odpowiedniego formularza zamieszczonego w Serwisie.
 2. Po otrzymaniu takiej wiadomości Finhouse ocenia jej wiarygodność i podejmuje działania w postaci usunięcia bądź zablokowania dostępu do wskazanych w ust. 1 Treści, w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. W przypadku określonym w ust.2, Finhouse nie ponosi odpowiedzialności względem osób, których prawa zostały naruszone jak i względem Użytkowników, z tytułu niezgodnego z Umową świadczenia Usług Serwisu.

 § 13
Zablokowanie Serwisu
 1. W przypadku, jeśli Finhouse poweźmie wiarygodną informację, z której wynikać będzie, że Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, w szczególności jeśli Użytkownika korzysta z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową lub umieszcza w Serwisie Treści, które w jakikolwiek sposób naruszają obowiązujący porządek prawny, dobre obyczaje lub niniejszy Regulamin, Finhouse będzie uprawniony do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu, do niezwłocznego usunięcia jego Konta, a także odmowy dokonania przez tego Użytkownika ponownej Rejestracji w Serwisie.
 2. W przypadku usunięcia Konta lub Treści Użytkownika lub uniemożliwienia dostępu do nich, Finhouse poinformuje Użytkownika o tym fakcie na adres e-mail w terminie 3 dni od zaistnienia takich okoliczności.
 3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Finhouse. Zgoda udzielana jest najwcześniej po upływie co najmniej 3 miesięcy od momentu pozbawienia Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu. Aby uzyskać zgodę należy wypełnić odpowiednie pola formularza znajdującego się w Serwisie. Finhouse podejmuje decyzje w sprawie udzielenie zgody w terminie 7 dni, a następnie przesyła odpowiednią informację na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu. Wnioski o udzielenie zgody złożone przed upływem terminu 3 miesięcy, o którym mowa powyżej, Finhouse pozostawia bez rozpoznania.

 § 14
Odpowiedzialność Finhouse
 1. Finhouse ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z Umowy, w szczególności za świadczenie Usług Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, o ile jego działanie jest w tym zakresie zawinione i ma charakter umyślny.
 2. Odpowiedzialność odszkodowawcza Finhouse ograniczona jest do wysokości rzeczywistej straty i nie obejmuje utraconych korzyści.
 3. Finhouse nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne zachowania Użytkowników i Gości podejmowane przy użyciu Serwisu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 § 15
Postępowanie reklamacyjne
 1. W razie niezadowalającej jakości Usług Serwisu świadczonych przez Finhouse, bądź też niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego zobowiązań, Użytkownik uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie reklamacji.
 2. Reklamacje zgłasza się, wysyłając e-mail na adres: info@doradcahipoteczny.pl, wpisując w temacie wiadomości określenie „reklamacja” lub równoważne.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, login, adres pocztowy, adres e-mail,
  2. zwięzły opis zgłaszanych uwag i zastrzeżeń.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Finhouse niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego jest warunkiem dochodzenia roszczeń, pozostających w związku z Umową przed właściwym Sądem powszechnym.

 
 § 16
Zmiana regulaminu
 1. Finhouse zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jeżeli zmiana jest wymagana przepisami obowiązującego prawa, a także w celu poprawy jakości, funkcjonalności Serwisu, zmiany lub rozszerzenia zakresu świadczonych Usług.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkownika poprzez wiadomość systemową ujawnioną przy jego pierwszym logowaniu do Serwisu, licząc od dnia wprowadzenia zmian w Regulaminie lub w korespondencji skierowanej na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.
 3. W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu w zmienionym brzmieniu, Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w ciągu 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ustępie 2.
 4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ustępie 3, Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, uważa się, iż zmiany Regulaminu zostały przez Użytkownika zaakceptowane i po upływie tego terminu stają się dla niego wiążące 
 
 § 17
Prawo właściwe i jurysdykcja
 1. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany, co nie narusza jakichkolwiek uprawnień Użytkowników, będących konsumentami wynikających z prawa dla nich w tym zakresie właściwego.
 2. Wyłącza się stosowanie wiedeńskiej konwencji o międzynarodowej sprzedaży towarów.

 § 18
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2012 r.
 2. Regulamin jest dostępny w Serwisie w każdym czasie i może być utrwalany i kopiowany przez Użytkowników bez jakichkolwiek ograniczeń.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz zapisy Polityki Bezpieczeństwa, a w szczególności regulacje Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 4. Regulamin sporządzono w polskiej wersji językowej.