Wkład własny

Wartość wkładu własnego kredytobiorcy należy rozpatrywać w kontekście wartości nieruchomości, która stanowi lub będzie stanowiła zabezpieczenie kredytu.
 
Wkładem własnym kredytobiorcy jest więc wyrażona w pieniądzach lub w procentach różnica pomiędzy wartością nieruchomości, a kwotą zaciąganego kredytu.
 
Zdecydowana większość banków wymaga od kredytobiorcy wkładu własnego, który z reguły wynosi 20%, lecz z możliwością ubezpieczenia brakującego wkładu i uzyskania kredytu do 100% wartości nieruchomości.
 
Pamiętaj! Od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje Rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z którą każdy klient chcący uzyskać kredyt hipoteczny w 2014 roku musi posiadać minimum 5% wkładu własnego. Od 2015 roku minimalny wymagany wkład własny wzrasta do 10%, a w następnych latach o 5% w każdym roku, tak by w 2017 roku osiągnąć docelowy poziom 20%. 
 
Niektóre banki do określenia wkładu własnego kredytobiorcy (w %) biorą pod uwagę cenę transakcyjną, zaś inne wartość z przeprowadzonej przez np.: rzeczoznawcę wyceny.
 
Przykład:
Jeżeli nieruchomość, która będzie stanowiła zabezpieczenie kredytu została wyceniona na kwotę 127.000 złotych, cena transakcyjna wynosi 120.000, zaś kwota zaciąganego kredytu to 100.000 złotych, to:
 
  • w banku, który będzie brał pod uwagę cenę transakcyjną wkład własny wyniesie: 120.000 – 100.000/120.000 = 16,66%;
  • w banku, który weźmie pod uwagę wartość z wyceny będzie to odpowiednio: 127.000 – 100.000/120.000 = 21,26%.
 
Jak widać na powyższym przykładzie, w zależności od tego, którą wartość przyjmuje bank do obliczenia wkładu własnego, obliczona wartość będzie różna. W przypadku wymaganego wkładu własnego na poziomie 20%, w pierwszym przypadku powyższego przykładu, Klient będzie zmuszony do zapłacenia ubezpieczenia brakującego wkładu od wartości różnicy pomiędzy 20% a 16,66%, czyli od 3,34%. Ponadto w wielu bankach wysokość oprocentowania uzależniona jest od dwóch czynników: wartości kredytu oraz wkładu własnego. Im wyższa kwota kredytu oraz wkład własny, tym niższe oprocentowanie. Poziomy progów wkładu własnego to najczęściej 10%, 20%, 30%, 50% i 70%, a więc dla powyższego przykładu sposób jego obliczenia będzie miał również wpływ na wysokość oprocentowania.
 
W terminologii bankowej, zamiast określenia „wkładu własnego” częściej używa się przeciwstawnego sformułowania: LTV (ang. Loan To Value), a jest to stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości.