Dokumentacja

Zgromadzenie pełnego zestawu dokumentów potrzebnych do otrzymania zgody od banku na kredyt hipoteczny jest bardzo złożonym i często dość problematycznym dla kredytobiorców procesem.
 
Dlatego warto wcześniej się do tego przygotować co znacznie przyspieszy proces kredytowy. Dobrze jest także poprosić o pomoc doradcę, który może nadzorować poprawność dokumentów i terminów ich złożenia.
 
Zakres dokumentacji kredytowej zależy od konkretnego banku i rodzaju kredytu o który występuje kredytobiorca. Taką listę niezbędnych dokumentów kredytobiorca dostaje od wybranego banku.
 
Najczęściej jednak jest to określony zestaw dokumentów, które można podzielić na trzy grupy:
 

A - ogólne

 1. Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (obowiązkowo dowód osobisty lub paszport) i/lub karta pobytu obywatela UE z numerem PESEL lub karta stałego pobytu. Czasem banki wymagają dwóch dokumentów tożsamości.
 2. W przypadku rozdzielności majątkowej - dokument potwierdzający rozdzielność.
 3. Oświadczenie osoby trzeciej w przypadku zabezpieczenia na nieruchomości tej osoby .
 4. Operat szacunkowy po wycenie rzeczoznawcy (nie zawsze wymagany).
 5. Wyciągi bankowe za ostatnie trzy miesiące jeśli zobowiązania nie są ujawnione w BIK lub źródło dochodów jest za granicą.
 
Wybrany przez kredytobiorcę bank przedstawi do wypełnienia swój wniosek kredytowy, listę rzeczoznawców oraz wydruk z kalkulatora kredytowego wraz z informacją o ryzyku zmiany stopy procentowej.

B - nieruchomość

 1. Odpis z KW nieruchomości lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym sprzedającemu prawie do lokalu.
 2. Umowa przedwstępna zakupu nieruchomości z deweloperem lub właścicielem nieruchomości.
 3. Jeśli nieruchomość już jest obciążona kredytem niezbędna jest informacja o aktualnym saldzie zadłużenia z banku kredytującego sprzedającego.
 4. Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o braku zaległości w opłatach przy kredycie na mieszkanie spółdzielcze.
 
Jeśli kredytobiorca kupuje mieszkanie na rynku pierwotnym dodatkowo niezbędne będzie przedłożenie dokumentów dotyczących inwestycji dewelopera, takich jak pozwolenie na budowę, odpis z KRS, wypis z rejestru gruntu czy prospekt informacyjny dewelopera. Jeśli inwestycja dewelopera obciążona jest kredytem, będą potrzebne dodatkowe dokumenty.
 
W przypadku kredytu na budowę domu w systemie gospodarczym, trzeba będzie dodatkowo przedstawić decyzję o warunkach zabudowy, kopię dziennika budowy wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę, projekt budowlany z kosztorysem inwestycji oraz wypis z rejestru gruntu i planem zagospodarowania przestrzennego.

C – potwierdzenie dochodu

 1. Umowa o pracę - Zaświadczenie o zarobkach z ostatnich 3 lub 6 miesięcy na druku bankowym, w przypadku zmiany pracy dokument potwierdzający ciągłość zatrudnienia jak świadectwo pracy, umowy itp.)
 2. Umowa zlecenie / o dzieło – dodatkowo należy przedstawić umowy wraz z rachunkami za ostatnie 6 miesięcy oraz oświadczenie o wysokości ponoszonych kosztów.
 3. Działalność gospodarcza wymaga złożenia kompletu dokumentów firmy:
  1. Dokumenty potwierdzające wysokość zobowiązań
  2. Dowody opłacenia zaliczek na podatek dochodowy
  3. Ewidencja środków trwałych wraz z KPiR
  4. Kopia książki przychodów i rozchodów
  5. NIP, Regon, PIT za ostatni rok podatkowy potwierdzony przez US
  6. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  7. Zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z podatkami i składkami
 
W przypadku spółki cywilnej dodatkowo Umowę spółki cywilnej jeśli działalność jest prowadzona w formie spółki.
 
Jeśli kredytobiorca posiada inne zobowiązania finansowe będzie zobligowany przedłożyć do banku dokumenty takie jak opłaty ratalne, pożyczki gotówkowe, karty kredytowe lub inne kredyty.