A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Słownik

akcept

Podpis trasata na wekslu trasowanym, stwierdzający przyjęcie weksla. Przyjęcie weksla oznacza się zazwyczaj wyrazem przyjęty. Trasat przyjmując weksel zobowiązuje się do zapłacenia weksla w terminie. Posiadacz weksla nie ma obowiązku przedstawiania weksla trasowanego do przyjęcia, ma tylko takie uprawnienia. Przedstawienie weksla trasowanego do przyjęcia stwarza posiadaczowi weksla możliwość powstania zobowiązania wekslowego trasata w przypadku przyjęcia weksla, a w przypadku odmowy przyjęcia weksla (zob.też protest weksla) prawo do zwrotnego poszukiwania

akcja

Papier wartościowy stwierdzający prawa majątkowe i korporacyjne akcjonariusza w spółce akcyjnej. Akcja uprzywilejowana (ang. Preferred share) - akcja, której przypisane są dodatkowe prawa dla jej właściciela i zazwyczaj sprowadzają się one do wysokości dywidendy oraz prawa głosu (1 akcja daje więcej niż 1 głos).

akcjonariusz

Posiadacz akcji. Zob.też obligatariusz.

akredytywa dokumentowa

Jedna z form płatności uwarunkowanej stosowana zarówno w obrocie zagranicznym, jak i krajowym (stosunkowo rzadko). Akredytywa jest pisemnym zobowiązaniem banku otwierającego akredytywę z polecenia zleceniodawcy (importera lub kupującego) do zapłaty lub zabezpieczenia zapłaty określonej kwoty beneficjentowi akredytywy (eksporterowi lub sprzedawcy), pod warunkiem złożenia przez niego wymaganych dokumentów w terminie ważności akredytywy, potwierdzających wypełnienie wszystkich warunków, od których uzależniona została zapłata z akredytywy. W transakcjach handlowych rozliczanych za pomocą akredytyw zazwyczaj biorą udział 4 podmioty: zleceniodawca, bank otwierający (zwany też bankiem zleceniodawcy), beneficjent akredytywy oraz bank pośredniczący (zazwyczaj będący bankiem beneficjenta). Akredytywa jako forma zapłaty zabezpiecza otrzymanie płatności przez eksportera/sprzedawcę, ponieważ jest ona zobowiązaniem samoistnym banku. Najczęstszy podział akredytyw dokonywany jest ze względu na: a/ rolę banku pośredniczącego na: akredytywę potwierdzoną i niepotwierdzoną; b/ charakter akredytywy na: akredytywę przenośną, nieprzenośną, odwołalną, nieodwołalną, wiązaną i gwarancyjną; c/ termin i sposób dokonywania płatności na: akredytywę płatną za okazaniem, z odroczonym terminem płatności, odnawialną i zaliczkową oraz d/ punkt widzenia banku otwierającego lub pośredniczącego na: akredytywę eksportową i importową.

aktywa

Finansowe określenie majątku firmy. Każdy bank dysponuje innym majątkiem, tym samym posiada inną strukturę aktywów. Różnice te są szczególnie widoczne, gdy porównujemy aktywa banków różnych typów np. Komercyjnych z inwestycyjnymi. Typowe aktywa banku komercyjnego to: gotówka, lokaty w innych bankach, udzielone kredyty, zakupione udziały i papiery wartościowe oraz majątek trwały. Zachowaniem optymalnych proporcji poszczególnych aktywów oraz dopasowywaniem ich do istniejącej struktury pasywów zajmują się tzw. Komitety do spraw Zarządzania Aktywami i Pasywami (komitety ALCO). Problemem przy prezentacji poszczególnych aktywów jest kwestia określenia ich wartości czyli tzw. Wyceny. Metody wyceny poszczególnych aktywów są regulowane w drodze ustawowej, jednakże nawet poprawna wycena księgowa nie zawsze odzwierciedla cenę rynkową (czyli cenę możliwą do uzyskania w przypadku sprzedaży) konkretnego aktywa. Najczęściej spotykany jest w bankowości podział aktywów na: aktywa w walucie krajowej i walutach obcych; aktywa pracujące i niepracujące oraz aktywa płynne i nie - ptynne.

analityk finansowy

Osoba przeprowadzająca analizy finansowe. Tradycyjnie funkcje analityków pełniły najczęściej osoby fizyczne. Obecnie przy dużym nagromadzeniu danych finansowych, w wyspecjalizowanych firmach analitycznych, znaczną część pracy analityków wykonują programy komputerowe.

aneks

Zmiana w umowie kredytowej. Zmiany powinny być dokonywane na piśmie.

annuitetowa rata

Czytaj: rata stała

awal

Zob.poręczenie wekslowe.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z